Top Museums in Hanoi (Vietnam)

Bảo Tàng Hà Nội \ Hanoi Museum
B52 Victory Museum (Bảo Tàng Chiến Thắng B52)
Thu Huong Hanoi Lacquerware